KB Multi idræt

Multi idræt er en puljeinstitution med beliggenhed på Kjøbenhavns Boldklubs anlæg på Frederiksberg. Multi Idræt har mange års erfaring med børn, motion, sport, motorik og bevægelse. I gennem årene har Multi Idræt udviklet rigtig mange forskelligartede projekter med fokus på leg, krop og bevægelse. Kendetegnende for alle disse projekter er, at de bidrager positivt til børnenes læring, evne til innovation/entreprenørskab og deres generelle trivsel.

KB’s Multi Idræt er en idrætsinstitution for børn, som har lyst og behov for at være aktive samt til at udfolde sig fysisk igennem idræt, leg og bevægelse.

Multi Idræt er også meget andet end idræt og bevægelse. Vi har blandt andet et voksenstyret kreaværksted, masser af plads til fri leg, lektiecafe, brætspil, plads til fordybelse, hygge og ikke mindst nærvær og sjov. Masser af sjov.

KB’s Multi Idræt er normeret til 60 børn. Personalet består af et engageret team på 1 pædagog 37 timer, 1 pædagog 35 timer, 1 pædagog 6 timer og 1 pædagogmedhjælper 27 timer.

Institutionen kan modtage børn fra 0.klasse til og med 5. klasse, men har besluttet at kun at optage børn fra 2.klasse til og med 5.klasse, for at få en mere homogen børnegruppe samt flere pladser, til hver af de 4 klassetrin.

Multi Idræt har lokaler på KB’s anlæg, hvor vi benytter klubbens mange gode faciliteter. Dvs. ud over vores egne lokaler, bruger vi KB Hallen, ude– og indendørs tennisbaner, udendørs swimmingpool, fodboldbaner, badmintonhal og boldkælder til de fysiske aktiviteter.

Vi har alle de relevante idrætsredskaber, dvs. børnene skal kun medbringe træningstøj og indendørs sko.

Hver uge sender vi et aktivitetsskema ud til forældrene, så de har mulighed for at forberede deres børn på den kommende uges aktiviteter. Aktivitetsskemaet bliver også gennemgået med børnene i Multi Idræt og hænger tilgængeligt og synligt i institutionen.

Dagligt er der to planlagte og voksenstyrrede aktiviteter som oftest har en varighed af 30-60 minutter. De fleste aktiviteter er obligatoriske for børnene, mens andre er frivillige. Vi bestræber os på i Multi Idræt at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på, at børn skal være fysisk aktive i minimum 60 minutter om dagen.

Man har taget et valg om en aktiv institution, når man melder sit barn ind i KB Multi Idræt, derfor forventer vi, at forældrene bakker op om vores krav til aktiv deltagelse i hverdagen.

Multi Idræts åbningstider:

mandag - torsdag kl. 13.00 - 17.00

fredag kl. 13.00 - 16.00

I skoleferierne åbner vi kl. 08.00 alle dage, bortset fra uge 29 hvor vi holder lukket.

I ferierne tager vi på ture 2 gange om ugen, hvor børnene er med til at bestemme hvad vi skal.

Multi Idræt har ikke mulighed for at hente børnene fra skolerne.

Betaling:

Den månedlige betaling er for alle børn fastsat til kr. 1672 kr. som opkræves via Frederiksberg kommune. Multi Idræt opkræver selv forældrebetalingen for børn fra andre kommuner.

(Prisen er inkl. frugt hver dag, ture ud af huset og materialer i de kreative værksteder).

Det er muligt, at modtage søskenderabat og ligeledes kan der bevilges hel eller delvis økonomisk friplads på grundlag af den samlede husstands skattepligtige indkomst. Dette skal ansøges via bopælskommunen.

Multi Idræts målsætning

KB’s Multi Idræt vil introducere børnene til en sjov, spændende og afvekslende hverdag med en bred vifte af gængse idrætsgrene og andre måder at udfolde sig på, for derigennem at inspirerer det enkelte barn til en aktiv hverdag og fritid.

KB’s Multi Idræt tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, da hvert barn er unikt, der alle har brug for at finde deres ståsted og få succesoplevelser.

Vi sætter en ære i at være et stabilt miljø, hvor tydelige voksne viser omsorg, tryghed, tillid, respekt, nærvær, opdragelse, gode rollemodeller, harmoni, og hvor udvikling er en fast ingrediens i hverdagen krydret med en masse sjov og plads til lidt ballade.

Vi lægger meget stor vægt på at børnene føler sig velkomne og at Multi Idræt er et sjovt sted at være med et højt aktivitetsniveau og mange kreative og fantasifulde indslag, men der skal også være mulighed for at slappe af og bare være sig selv.

I vores dagligdag arbejder vi med at lære børnene:

- medansvar, medindflydelse og medbestemmelse.

 • social ansvarsbevidsthed, at kunne lytte til og samarbejde med andre.
 • styrke de sociale relationer, ved at integrere mellem og på tværs af alder og køn med respekt for de respektive, både i Multi Idræt men også med kammeraterne fra skolen.
 • forholde sig til sine omgivelser og vise respekt for disse.
 • mulighed for at udvikle deres fysiske og motoriske udvikling gennem idræt, leg og bevægelse.
 • styrkelse af selvværd.
 • mulighed for at udfordre egne grænser og udvide egen horisont.
 • at nå sin næse med tungen.
 • at det er ok at drille hinanden lidt, så længe begge parter er enige om, at det er sjovt.
 • inspirere til en sund livsstil gennem motion og kost.
 • at være fysisk aktiv hver dag.
 • at tage ansvar for deres eget liv og handlinger.
 • at styrke deres selvtillid og stole på sig selv.

Da idræt har stor betydning for børns fysiske, psykiske og sociale udvikling mener vi, at idræt er en vigtig pædagogisk faktor til at udvikle ovenstående kvaliteter hos børn.

Pædagogisk Praksis

Børnene kommer fra skole mellem kl. 13 og 14, hvor børnene langt de fleste dage, lige får lov til at lande i institutionen med fri leg. Hver dag bliver der lavet nogle voksenstyrede aktiviteter, hvor nogle er frivillige for børnene, mens andre skal de deltage i.

Dog kan aktiviteterne være delt op i f.eks. klassetrin, så det ikke er alle børn, der skal være med hver dag, eller måske skal f.eks. 4.og 5.klasserne, lave noget andet.

De fastlagte voksenstyrede aktiviteter skrives i et ugeskema, som sendes til forældrene, så de kan forberede og snakke med deres børn herom.

Børnene er meget velkomne til at komme med ønsker til disse aktiviteter. Det er bl.a. her igennem at vi giver børnene medansvar og indflydelse på deres hverdag.

Der er stort set ingen begrænsninger for de voksenstyrede aktiviteter. Det kan være alt lige fra en tur i vores pool, vinterbadning, floorball, kidsvolley, motorisk træning, boldlege, dans, fodbold, fitness boksning, sjipning, hoppe på airtrax, slås med sværd, laserguns, tennis osv.

Aktiviteter ligger som regel i tidsrummet fra 14.15-15.00 samt fra kl. 16. Frugt serveres kl. 15

Fastlagte aktiviteter

En vigtig del af Multi idræt er de daglige fastlagte aktiviteter, som vi forsøger at gøre så alsidige og inspirerende som muligt. Vi forsøger dels, at styrke deres motorik, men også at give dem mulighed for at afprøve nye idrætsgrene, samt nye måder at udfolde sig på.

Dette er med til at flytte deres grænser, være fysisk aktive og få nogle succesoplevelser samt fællesskabsfølelse, som gør at de forhåbentligt finder lige netop den idrætsgren, som gør at de får en livslang glæde ved en fysisk aktiv hverdag og fritid. Netop gennem projekterne forsøger vi også at integrere køn og alder, så alle får en fornemmelse af, at netop de betyder noget og hvad de kan bidrage med til fællesskabet, og dermed mener vi at børnene får en større forståelse for hinanden, og et bedre kammeratskab.

Dette er også med til at forebygge mobning, da de får kendskab til sine egne, og andres stærke og svage sider. Vi gør en ære ud af, at alle børn skal føle sig set og værdsat, ud fra de forudsætninger som hvert barn deltager med.

De projekter som vi ikke selv kan stå for, finder vi ekspertise til udefra.

Gennem de daglige aktiviteter og skiftende projekter har vi blandt personalet på Multi Idræt opbygget en solid viden om og indsigt i:

 • Hvordan børn bedst motiveres til bevægelse og motion
 • Hvordan børn gennem sportsaktiviteter opnår øget bevidsthed om egen krop og fysiologi
 • Hvordan børn gennem sportsaktiviteter kan nedbryde sociale barrierer, styrke sammenholdet og øge deres selvværd
 • Hvordan sport kan være en øjenåbner for børn i forhold til andres livsvilkår (eksempelvis når børnene i Multi Idræts handicapprojekt selv prøver, hvordan det er at spille bold, når man sidder i kørestol eller spille hockey, når man er synshandicappet)
 • Hvordan sport kan være indgang til læring i andre fag (eksempelvis tabel rundbold)
 • Hvordan sportsaktiviteter kan være fremmende i forhold til børns evne til at være innovative (eksempelvis når børnene i forbindelse med Multi Idræts projekt i grupper skal finde frem til, hvordan de med deres egne kroppe og ganske få remedier kan bygge broer, tårne m.m.)
 • Hvordan børn med særlige behov blomstrer og udvikler sig via den særlige tilgang til sport og bevægelse, som Multi Idræt praktiserer
 • Hvordan bevægelse og motion giver glade og motiverede børn

Der er i forbindelse med mange undersøgelser en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder:

• Fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed

• Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer

• Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring

• Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse

• Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.

Hver uge er der forskellige kreative værksteder, hvor vi forsøger at styrke det enkelte barns kreative evner, finmotorik og de lærer at koncentrere sig og fordybe sig i længere tid, men ofte også for hyggens skyld. Det er også et godt redskab til at komme i tættere kontakt med barnet, så man kan skabe en dialog og derigennem opnå tillid og tryghed for den enkelte. Vi forsøger at fastholde det enkelte barn i processen, så de skal færdiggøre et kreativt projekt, før de begynder på noget nyt.

Frugt

Vi tilbyder frugt hver dag kl. 15 og 1 gang ugentligt samles vi og spiser sammen. Inden frugt skal alle vaske deres hænder. Da dette for det meste er det eneste tidspunkt på ugen, hvor hele gruppen er samlet, bruger vi det til at hygge, give beskeder og fortælle om kommende aktiviteter. Der bliver alle dage serveret forskellig slags frugt og grønt. Der ud over bestræber vi os på, at have en månedlig maddag hvor en lille gruppe børn laver mad til hele gruppen. Efter frugt skal alle sætte deres kop i opvaskemaskinen og ved hjælp af små hyggelige og sjove konkurrencer, skal taberen tørre bordet af.

Mobiltelefon og Computere

Multi idræt har så mange alsidige fysiske muligheder og faciliteter til rådighed, så vi mener ikke, at der er behov for mobiltelefoner og computere, da de fleste børn har adgang til dem i skole og hjemmet.

Vi har valgt dette medie fra da Multi idræt har valgt at være en aktiv institution og denne teknologi appellerer i forvejen til de mere stillesiddende børn, som vi forsøger at motivere til at være mere aktive.

Det er heller ikke tilladt, at have sin mobiltelefon tændt i Multi Idræt, da vi mener at man skal forholde sig til de børn og mennesker, man er i blandt. Ligeledes skal ure som også kan bruges som telefon lægges i skoletasken.

Turneringer

Vi er med i rigtig mange turneringer i løbet af året. Oftest mod de andre institutioner på Frederiksberg, som vi har et godt samarbejde med.

Vi vægter dette samarbejde meget højt, da vi dels mener, at det er en god måde at få noget praktisk erfaring inden for den enkelte idrætsgren, og børnene har godt af at møde andre institutioners miljøer og børn. Desuden styrker det sammenholdet i Multi, den enkelte aktivitet giver børnene noget at være fælles om, og det skaber dermed et bedre kammeratskab. Disse turneringer er et alternativ til den organiserede idræt, da det ikke kun gælder om at vinde, men mere om at få en god oplevelse ved at røre sig, og måske få blod på tanden til at melde sig ind i den organiserede idræt, og dermed blive mere aktiv i fritiden. Vi mener at der skal være plads til alle, så vi forsøger også at motivere de mere usikre børn, der ikke ellers dyrker så meget idræt til at deltage, da vores erfaring viser at når de først har været med, finder de ud af, at de sagtens kan deltage på lige fod med de andre børn og synes det er sjovt, og dermed styrker vi den enkeltes selvtillid og selvværd.

Vi fornægter ikke konkurrencen, men vi laver ikke et første og andet hold. Turneringerne er også med til at lære børnene at tabe og vinde på en fornuftig måde, og at man skal tage hensyn og acceptere hinandens forskelligheder og styrker.

Kolonier

Vi tager på 2 kolonier årligt. Sommerkolonien som ligger i den første uge af sommerferien og skikoloni i vinterferien i uge 7. Da multi børnene kommer fra byen, er det vigtigt for os, at vores kolonier kan tilbyde noget andet end hverdagen. Derfor gør vi et stort stykke arbejde ud af, at få en koloni der ligger i en skov og gerne tæt på strand/badesø eller anden spændende natur. Sommerkolonien er der fastsat en forældrebetaling på 1500 kr.

Skikoloni i Østrig. På denne tur vil der også være forældrebetaling, hvilket variere alt efter hvilket skisportssted, at vi tager til.

Ud over at lære at stå på ski og dele glæden med andre ved dette, så medvirker turen bl.a. til:

 • En fælleskabsfølelse og et kæmpe løft til kammeratskabet på kryds og tværs af alder og køn.
 • Selvstændighed
 • Nye venskaber opstår
 • At flytte hierarki i institutionen.
 • At stolte børn vender hjem,- også på trods af hjemve
 • Stolthed over at være alene uden forældre, meget langt hjemmefra.
 • Minder for livet

 

Vi ligger stor vægt på disse kolonier, da man har mere tid til det enkelte barn og den enkelte aktivitet. Igennem disse fælles oplevelser, hvor børnene er så koncentrerede sammen, får styrket deres kammeratskaber, skabt nogen nye på kryds og tværs af alder og køn. Alt sammen er med til at skabe en bedre fællesskabsfølelse og løfte stemningen i institutionen.

Kolonier flytter også grænser hos børnene.

De kommer væk hjemmefra, for nogen er dette for første gang, men på en tryg måde, da det er sammen med venner og voksne de kender. Dette er med til at modne børnene og blive mere selvstændige, og er med til at sætte gang i løsrivelsesprocessen fra sine forældre.

Skikolonien til Østrig er en kæmpe oplevelse for de børn der deltager. For mange børn er det første gang, at de er meget langt hjemmefra. Børnene får på denne koloni virkelig brugt deres krop og prøvet deres grænser af, og mange lærer at de kan mere end de tror. På denne tur kan man virkelig mærke, at en fælles oplevelse er med til at løfte sammenholdet i institutionen.

Årlige arrangementer

Vi afholder 6-7 faste arrangementer:

Multi’s fødselsdag i maj, hvor forældre og søskende bliver inviteret til lagkage og kaffe.

Forældremøde i september.

Bankospil og mildest talt vanvittig aktion i pejsesalen i november/januar, for at samle penge til at nedsætte prisen på skituren.

Meget ambitiøs halloweenbane som skal overgås hvert år, med dertilhørende forældrehygge, imens der ventes på sin tur

Hvis der er behov, så afholder vi skiturs forældremøde inden afrejse.

Afslutning for 5.klasser

Planer om at udvide med et sommer poolparty

Årets gang i Multi Idræt

Januar: Ugeskemaaktiviteter, hockeyturnering (sfo1), skigymnastik, bankospil samt aktion, vinterbadning

Februar: Ugeskemaaktiviteter, skigymnastik,skikoloni, fastelavn, fernisering og kunstudstilling af børnenes kreative værker

Marts: Ugeskemaaktiviteter,hockeyturnering 4-5 klasser, nye børn tilbydes plads, vinterbadning

April: Ugeskemaaktiviteter, høvdingeboldturnering 2-3 klasser, 5.klasses bevægelsesprojekt, afsked for Multi´s 5. klasser (tur, billedmappe og udklapning), indmelde nye børn, påskeferie, vinterbadning

Maj: Ugeskemaaktiviteter, indkøring af nye børn, Multi´s fødselsdag, livredderprøve

Juni: Ugeskemaaktiviteter, sommerkoloni

Juli: Sommerferie, ture ud af huset, praktiske hængepartier i Multi laves

August: Ugeskemaaktiviteter, velkommen tilbage fra sommerferie, sfo1 fodboldturnering

September: Ugeskemaaktiviteter, sfo1 fodboldturnering, forældremøde

Oktober: Ugeskemaaktiviteter, halloweenbane, sfo1 fodboldturnering, opstart af vinterbadning, efterårsferie

November: Ugeskemaaktiviteter, bordtennisturnering mod andre klubber, vinterbadning

December: Ugeskemaaktiviteter, vinterbadning, kreaværksted med fokus på jul og julegaver, enerfodboldturnering, julefrokost for børnene, konfektdag, skøjtetur, julegaveindkøbstur med børn, juleferie

Ugeskemaaktiviteter er Multi Idræts daglige idræts- og bevægelsesaktiviteter som præsenteres dagligt for børnene (se liste over aktiviteter). De fleste aktiviteter er obligatoriske for børnene, mens andre er frivillige, men vi bestræber os på i Multi Idræt at børnene skal være fysisk aktive i min. 60 minutter om dagen. Nogle aktiviteter kan være projekter med udefrakommende instruktører og kan have en varighed op til en uge, men vi planlægger, udfører og evaluerer selv langt de fleste projekter.

Personalet

Der er i Multi idræt ansat:

Leder Steen Molzen 37 timer

Souschef Niels Rørbæk Sørensen 35 timer

Pædagog Ulla Rasmussen 6 timer

Pædagogmedhjælper August Høyen 27 timer

Da vi er en lille institution vægtes alsidigheden og fleksibiliteten blandt personalet meget højt, da vi skal dække mange forskellige områder. Vi vil vælge at se mulighederne frem for begrænsningerne, samt at fornyelse, kreativitet og opfindsomhed skal være en del af hverdagen, så vi ikke går i stå.

Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest, men prøver altid at tilføje et skævt og gerne et meget skævt twist, til de aktiviteter hvor det er muligt.

Vi sætter et krav om at alle skal kunne tage ansvar og arbejde selvstændigt og tage egne initiativer og i det hele taget være en aktiv medspiller i personalegruppen.

Vi tager på kurser og til foredrag så vi kan videreudvikle os med relevans til Multi idræt. Vi består bl.a. hvert år bassinprøven til vores swimmingpool, så vi kan fungere som livreddere og herigennem få genopfrisket vores førstehjælpskursus. Vi tager på diverse workshops med idrætsrelevans, samt kurser med pædagogiske problemstillinger.

Vores vikarer er kendte ansigter i institutionen og bruges mange gange som ekstra hænder i pressede situationer.

Når vi gør brug af udefra kommende instruktører, er der altid personale fra Multi Idræt med til aktiviteten.

Multi personalet skal være deltagende og mærkbare med en positiv energi i de dagligdage aktiviteter som vi tilbyder børnene.

Multiidræts personale er fuldt ud beviste om, at hvis vi ikke gør det bedre end de andre institutioner, så starter der ingen nye børn i institutionen, så derfor skal og vil vi være bedst……og det er vi J

Eksterne samarbejdspartnere

KB`s bestyrelse som vi er underlagt.

Forældrerådet, som er en meget engageret forældregruppe og en kæmpe støtte til Multi Idræt.

SFO-sport som er en sammenslutning af institutionerne på Frederiksberg. Her bliver der arrangeret diverse turneringer og andre kulturelle aktiviteter for børnene i løbet af året. Vi holder møder ca. hver 6. uge, hvor vi evaluerer aktiviteterne og planlægger nye. Et meget aktiv forum, som vi sætter stor pris på.

Kulturudvalg og SFO 2-kultur er en sammenslutning af klubberne på Frederiksberg, som foregår på samme måde som ovenstående, men blot for 4-7 klasse børnene.

Diverse idrætsforeninger, dem tager vi kontakt til, når vi skal holde projekter som er ud over vores ekspertise.

KB, da vi har vores daglige gang på KB er de en naturlig del af hverdagen, hvilket gælder både KB`s personale og trænere.

FIU, Frederiksberg Idræts Union

Generelle årlige fokus punkter

1. Mange børn skal med på sommer- og skikoloni.

Informeret om vigtigheden af at deltage i kolonier, og hvad det gør for kammeratskabet og Multi Idræt som helhed.

Målet er at minimum halvdelen af børnene, skal deltage men gerne 30 eller derover.

Forældrene skal fastholdes i deres store opbakning, så de også tilmelder deres børn.

2. Have glade og tilfredse børn

Være opmærksom på det enkelte barn og følge med i deres hverdag.

Sørger for at skabe rum og muligheder for at alle kan dyrke deres interesser, så vi til gode ser alle.

Hjælpe og støtte den enkelte til at finde og skabe sociale relationer.

Skabe rum og plads til børn i udsatte positioner.

3. Forny os og følge med tiden.

Hvad optager børnene i øjeblikket, og hvad kan vi gøre for at til gode se disse?

Opfinde nye lege.

Sørge for at personalet fornyer sig, videreudvikler sig, så konceptet Multi idræt hele tiden forbedrer sig og er i fremdrift.

4. Lave alsidige og spændende ugeskemaer med fokus på fornyelse.

Vi har i 2023 blandt andet haft følgende aktiviteter: Fodbold, tennis, tennis lege, minitennis, kuglekrig, laserguns, fitnessboksning, børnefitness, børneyoga, kidsvolley, boldlege, vinterbadning, auqafitness, svømmetræning, rundbold, rundboldstræning, badminton, rundt om nettet i både badminton og bordtennis, 4-5.kl stod for idrætsprojekt, basket, skigymnastik, idrætslege, fangelege, løbelege, discgolf, børnecrossfit, høvdingebold, stikbold, bordtennis, handicap idræt, motorik træning, hop på airtrax, baseball, stjernebold og hold 1, hold 2 og hold så kæft.

Fokus punkter 2024

Kører ny medhjælper ind

Finde ny skikoloni

Få 5.klasserne til at blive længere tid i Multi Idræt.

Fastholde det høje fremmøde

Gøre Multi mere Playitas agtig

 

Fokus punkterne var i 2023:

Få mange børn med på kolonierne igen efter corona

Få en tæt forældrekontakt igen efter år med corona

Udnytte poolen bedre og ikke kun til alm. badning.

Få de børn som ikke kommer fra de store grupper fra samme klasse, til at integrere sig bedre i børnegruppen.

Få flere af de stillesiddende børn i bevægelse i hverdagen, samt give dem en bedre spil- og rum forståelse.

Få Multiidræt sikkert igennem besparelser og evt. overgang til privat institution.

 

 

 

 

 

Sitemap